Preview the website before going

Ý nghĩa Quà tặng Trống Đồng Mạ Vàng

Trống đồng mạ vàng xuất hiện tại Việt Nam, vùng Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc từ thời đại đồ đồng. Trống đồng không chỉ có chức năng nhạc khí mà còn có những chức năng khác làm biểu tượng cho quyền lực, tôn giáo. Theo tín ngưỡng của người Việt, trống đồng là một vật linh vì có vị thần tự xưng là thần trống đồng, như thần Đồng Cổ đã giúp nhiều triều đại Việt Nam trong việc giữ nước hộ dân trải từ thời Vua Hùng, đến nhà Lý, nhà Trần… Xem thêm và mua tại goldviet24k.vn

Go to the webpage

The referring site you are going to visit is not controlled by us, so please remember not to enter your private information unless you are sure this is not scam. Also be sure to access or download only from sites you trust and remember to always check the site's Terms & Privacy first.

Before access please be sure this is the address you want to go.

Check the box if you have read and agree to our Terms & Privacy.

Recent

FB Home